Kerkrentmeester

Banknummer kerkrentmeester ( kerkvoogdij):

NL93RABO 038.28.97.927 t.n.v. Kerkenraadscommissie (Rabobank Assen).

Financieel jaaroverzicht Sionsgemeente:

2016

2015

2017

2018

2019

2020

2021

2022